Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 15/02/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Wireless Streamer/DAC

Audioengine B-Fi

Audioengine B-Fi

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του B-Fi έγινε μέσω ασύρματου streaming, με την συσκευή να αντλεί ειδικά αρχεία αποθηκευμένα σε NAS, μέσω WiFi, ελεγχόμενο από την εφαρμογή της Audioengine. Χρησιμοποιήθηκαν αρχεία 24-bit/96kHz και, όπου ήταν απαραίτητο, αρχεία 16-bit/44.1kHz.
Η αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής συχνότητας κινήθηκε σε ικανοποιητικά, τυπικώς καλά επίπεδα. Στο σχετικό διάγραμμα, η κυματομορφή διατηρεί την βασική της μορφή αλλά είναι εμφανή ίχνη υψίσυχνου θορύβου, όπως φαίνεται από τις αλλοιώσεις που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος.
Το φάσμα της εξόδου, με streaming σήματος 1kHz, περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών οι οποίες βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -80dBr, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο θόρυβος οποίος σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά στην στάθμη των αρμονικών. Στο ίδιο διάγραμμα μπορεί κάποιος να δει ότι η συσκευή είναι “περιορισμένη” με ψηφιακό φίλτρο κοντά στα 20kHz (ενώ δέχεται σήμα 24/96, κάτι που συνάδει με την ιδέα του downsampling. Ο θόρυβος από την τροφοδοσία είναι αμελητέος.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (-80dBFS, Playback, Wi-Fi).

Φάσμα 1kHz. Στάθμη -20dBFS (Playback, Wi-Fi).

Αρκετά ενδιαφέρον είναι το φάσμα του θορύβου με μηδενική σήμα στην είσοδο. Οι στάθμη των ευρημάτων είναι πολύ χαμηλή (στα -110dBr) και αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί (σε σχέση με τα ευρήματα του προηγούμενου διαγράμματος) με δύο τρόπους: Είτε υπάρχει κάποιο κύκλωμα mute, όταν το σήμα είναι μηδενικό, είτε ο θόρυβος είναι συσχετιζόμενος με το σήμα.
Η μεταβολή της στάθμης των παραμορφώσεων και του θορύβου σε συνάρτηση με την συχνότητα είναι αυτή που περιμένει κάποιος με βάση την κατηγορία τιμής και την δομή της συσκευής. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα (κοντά στα -60dB) για μέσες και υψηλές στάθμες εξόδου και έχουν σαφείς αυξητικές τάσεις καθώς η στάθμη του σήματος μειώνεται. Για σήματα -60dBFS η παραμόρφωση κινείται στην περιοχή των -30dB, μια επίδοση που πρέπει να θεωρηθεί πολύ καλή για την κατηγορία τιμής. Η μορφή της καμπύλης στην περιοχή κοντά στα 0dBFS δείχνει ότι το αναλογικό στάδιο (στην ουσία το τσιπ της ESS) δεν πλησιάζει τα όριά του σε υψηλές στάθμες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο (Digital Black, στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 24bit/96kHz, Wi-Fi).

Μεταβολή του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz, 24bit/96kHz, Playback, Wi-Fi).

Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο δείχνει, επίσης μια καλή εικόνα. Δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη από θόρυβο τροφοδοσίας, στα 50/100Hz, ή σοβαρά ίχνη jitter. Το σύνολο, σχεδόν, των ευρημάτων κινούνται κάτω από την στάθμη των -80dBr.
Τέλος, η μονοτονικότητα της συσκευής κινήθηκε σε καλά επίπεδα. Υπάρχει θόρυβος (κάτι που επιβεβαιώνει τις προηγούμενες μετρήσεις), αλλά οι διακριτές στάθμες είναι εμφανείς και η συμπεριφορά της συσκευής σε μηδενικό σήμα πολύ ικανοποιητική.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 9.998Hz, 16bit/44,1kHz (Wi-Fi).

Διάγραμμα μονοτονικότητας (16-bit/44,1kHz, Playback, Wi-Fi).