Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 23/04/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Μ2Tech Vaughan

Thumbnail

Για την εργαστηριακή αξιολόγηση του Vaughan χρησιμοποιήθηκε μια ομοαξονική είσοδος με σήματα 24bit/96kHz εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Το σύνολο των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε με τον μετατροπέα σε manual mode (δηλαδή με το τροφοδοτικό/φορτιστή της συσκευής εκτός λειτουργίας). Συγκριτικές μετρήσεις θορύβου έγιναν μεταξύ του manual και του AC mode, οπότε η τροφοδοσία της συσκευής γινόταν απευθείας μέσω του τροφοδοτικού.
Η επιλογή της M2Tech να μην χρησιμοποιήσει κάποια τεχνολογία καταστολής του jitter αλλά να αφεθεί στις δυνατότητες του ψηφιακού interface σε ότι αφορά το θέμα αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα σχετικά διαγράμματα. Ο μετατροπέας διαχειρίζεται τυπικώς καλά τα εισερχόμενα σήματα με jitter και οι σχετικές καμπύλες παραμόρφωσης κινούνται στην περιοχή των -85/-90dΒ με εξαίρεση την καμπύλη που αντιστοιχεί σε σήμα εισόδου υψηλής συχνότητας (Fs/4) η οποία βρίσκεται στα -95dB αρχικώς αλλά εμφανίζει μια σαφή αύξηση μετά τα 1500Hz περίπου.
Το διάγραμμα καταστολής του jitter ακολουθεί, σχεδόν ακριβώς, την καμπύλη που δίνει η Texas για το DIX4192, παραμένοντας στα 0dB μέχρι τα 10kHz. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι ο Vaughan χρειάζεται μια σχετική προσοχή στο interfacing, τόσο ως προς την πηγή η οποία προηγείται όσο και ως προς το καλώδιο μεταφοράς σήματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

Από την άλλη, το jitter που εισάγει η ίδια η συσκευή είναι αρκετά χαμηλό με τιμές κάτω από τα 20pS για συχνότητες στην περιοχή των μεσαίων συχνοτήτων, επίδοση που δικαιώνει την M2Tech για τις επιλογές που έχει κάνει σε θέματα clocking.
H απόκριση συχνότητας εμφανίστηκε απολύτως ομαλή, με την αναμενόμενη αποκοπή κοντά στο όριο που θέτει το sample rate. H αποκοπή κατά -1dB σημειώνεται κοντά στα 28kHz (για sample rate 96kHz). H ομοιότητα μεταξύ των καναλιών είναι καλή (αλλά όχι κορυφαία) με τη διαφορά στη στάθμη να βρίσκεται στο 0.25dBr.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα για τον υπολογισμό του jitter. Σήμα εισόδου: 24kHz/-5dBFS. Sidebands: +/-1.5kHz

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών (96kHz/24bit)

Η συμπεριφορά low pass του μετατροπέα είναι η αναμενόμενη. Η αποκοπή για σήματα στα 44.1kHz είναι απότομη με αρκετά έντονη κυμάτωση εκτός μπάντας, ενώ η συμπεριφορά της εξόδου σε υψηλότερους ρυθμούς δειγμάτων φαίνεται να είναι πολύ ομαλή.
Η αποκοπή των συνιστωσών θορύβου που οφείλονται στο sampling, εντός του ακουστικού φάσματος φαίνεται να γίνεται αρκετά αποτελεσματικά με τις σχετικές καμπύλες να κινούνται λίγο κάτω από τα -95dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 96kHz (ιώδης), 176.4kHz (μπλε)

Καταστολή προϊόντων συχνότητας δειγματοληψίας (in-band). Sample rate 96kHz.

H γραμμικότητα στάθμης του μετατροπέα κινήθηκε, επίσης, σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Η έξοδος ακολουθεί την ιδανική ευθεία μέχρι τα -90dBFS περίπου όπου και εμφανίζονται οι πρώτες αποκλίσεις, ενώ κάτω από τα -100dBFS τα προβλήματα γίνονται πλέον μεγάλα.
Ο μετατροπέας κινήθηκε σε τυπικά καλά επίπεδα όσον αφορά την παραμόρφωση και τη μεταβολή της σε συνάρτηση με την στάθμη. Για σήματα κοντά στα -60dBFS είδαμε μια τιμή -40dB περίπου, ενώ για σήματα υψηλής στάθμης ο μετατροπέας κινήθηκε κοντά στα -100dB.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, thd+N (μοβ), thd (ιώδης καμπύλη).

Το στάδιο εξόδου φαίνεται να έχει σημαντικά περιθώρια στον χειρισμό σημάτων υψηλής στάθμης. Αυτό φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα, όπου για στάθμη κοντά στο μέγιστο όριο (-1dBFS) η παραμόρφωση εμφανίζεται σταθερή στο φάσμα, μεταξύ 0.002% και 0.003% ενώ για χαμηλότερες στάθμες (-20dBFS) ανεβαίνει στην περιοχή του 0.01%.
Αρκετό ενδιαφέρον έχει η σύνθεση του θορύβου. Το σχετικό διάγραμμα περιλαμβάνει μέτρηση με τον μετατροπέα να τροφοδοτείται μέσω της μπαταρίας και μέσω του δικτύου. Στην πρώτη περίπτωση, ο θόρυβος κινείται μεταξύ -140dBFS και -110dBFS (αυξανόμενος σε συνάρτηση με την συχνότητα) με ελάχιστη κορύφωση στην περιοχή του hum (50/100Hz) ενώ στην δεύτερη κινείται σε στάθμη κατά μέσω όρο μεγαλύτερη κατά 10dB περίπου με σαφέστερες κορυφώσεις στην περιοχή της συχνότητας του δικτύου και των αρμονικών της.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Τροφοδοσία από το δίκτυο (κόκκινη και πράσινη καμπύλη) και μέσω της μπαταρίας (ιώδης, πορτοκαλί)

Ο θόρυβος της συσκευής στη μέτρηση wide band αποκαλύπτει μια συσκευή αρκετά ήσυχη η οποία δεν “μαζεύει” πολύ θόρυβο από το περιβάλλον ούτε και παράγει η ίδια υψηλά επίπεδα θορύβου ακόμη και στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων, καθώς το σύνολο των συνιστωσών που φαίνονται στο σχετικό διάγραμμα βρίσκονται στην περιοχή των -130dBFS και χαμηλότερα.
Ανάλυση και συγκριτική παράθεση του θορύβου στις χαμηλές συχνότητες με και χωρίς την μπαταρία επιβεβαιώνουν την βελτίωση που υπάρχει όταν αυτή χρησιμοποιείται: Η βελτίωση στο λόγο σήματος προς θόρυβο στη συγκεκριμένη περιοχή είναι 8dB περίπου.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band)

Φάσμα θορύβου από το δίκτυο τροφοδοσίας (εύρος 2kHz). Τροφοδοσία από το δίκτυο (κόκκινη καμπύλη) και μέσω της μπαταρίας (πράσινη)

Τέλος, από το διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο λάμπουν δια της απουσίας τους, όπως θα περίμενε κανείς άλλωστε, οι συνιστώσες που συνήθως αντιστοιχούν στη συχνότητα τροφοδοσίας. Η στάθμη των υπόλοιπων συνιστωσών κινείται σε τυπικώς καλά επίπεδα (κάτω από τα -110dBu) ενώ η βάση της θεμελιώδους δείχνει κάποια επίδραση θορύβου πολύ χαμηλής συχνότητας.

Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.950,20Hz/0dBu, 96kHz