Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 03/12/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

PCM/DSD SOLID STATE MASTER RECORDER/ADC/DAC

Tascam DA-3000

Thumbnail

Η εργαστηριακή εκτίμηση του DA-3000 περιέλαβε τρεις διαφορετικές φάσεις, αυτήν της αξιολόγησης του ADC (με αναλογική είσοδο/ψηφιακή έξοδο), του DAC (με ψηφιακή είσοδο/αναλογική έξοδο) και, τέλος, του player (κάρτα μνήμης/αναλογική έξοδος). Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν PCM 24bit/96kHz, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο, παρατίθενται οι επιδόσεις των δύο μετατροπέων (AD και DA) σε κοινό διάγραμμα.
Σε ότι αφορά το ψηφιακό interface, το DA-3000 φάνηκε αρκετά ανεκτικό σε σήματα με jitter, καθώς το σχετικό διάγραμμα κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ -40 και -50dB επίδοση από τις καλές που έχουμε μετρήσει, χωρίς να είναι και κορυφαία. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η Tascam χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα απόρριψης του εισερχόμενου jitter, γεγονός που επιτρέπει την χρήση μέτριων στον τομέα αυτό πηγών. Η ίδια η συσκευή φαίνεται να εισάγει χαμηλό jitter με την μέτρηση σε ρυθμό D/A να κινείται στην περιοχή των 20-30pS(p-p) για την περιοχή των μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων και την μέτρηση σε ρυθμό A/D να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στην περιοχή των 4-5pS (p-p).
Το διάγραμμα οφθαλμού (eye pattern) έχει κάποιο θόρυβο και δείχνει μια τάση για χαμηλή ταχύτητα, αλλά παραμένει σαφώς μέσα στις προδιαγραφές. Η ανάλυση του jitter στην ψηφιακή έξοδο κινήθηκε ακριβώς στην ίδια περιοχή τιμών με αυτή του υπολογιζόμενου (intrinsic) jitter, με το sampling jitter στα 4.6nS (p-p), το data jitter στα 4.7nS (p-p) και το zero crossing jitter στα 5nS (p-p).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

Eye-pattern του σήματος εξόδου. Sample rate 96kHz, 99.500-101.500 UIs

H απόκριση συχνότητας της συσκευής κινείται στα επίπεδα που θα περίμενε κανείς, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το mode λειτουργίας. Σε ρυθμό D/A η αποκλείσεις είναι μηδενικές στο σύνολο του pass band με την αποκοπή ψηλά να είναι ιδιαίτερα ομαλή και την αναλογική έξοδο να βρίσκεται στο -0.25dBr περίπου, στα 40kHz. Σε ρυθμό A/D, η αποκοπή στα άκρα του φάσματος είναι λίγο μεγαλύτερη, προσεγγίζοντας τα -0.2dBr περίπου στα 20Hz και τα -0.5dBr στα 40kHz. Και στις δύο περιπτώσεις, η ομοιότητα των καναλιών κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα, λίγο πάνω από το δέκατο του dBr.
Ανάλογα αναμενόμενη ήταν και συμπεριφορά του φίλτρου στην αναλογική έξοδο της συσκευής. Το σχετικό διάγραμμα δείχνει μια καλή συμπεριφορά στην περιοχή αποκοπής (με περιορισμένη κυμάτωση) και κλίση που προοδευτικά μειώνεται καθώς το sample rate αυξάνεται.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας. Αναφορά: 1kHz/-20dBFS. DAC (πράσινη καμπύλη), ADC (μοβ καμπύλη).

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου (ADC). 44.1kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 96kHz (ιώδης), 176.4kHz (μπλε).

Τα φίλτρα αντιαλίασης δεν έκρυψαν επίσης κάποια έκπληξη. Όταν αξιολογείτε το σχετικό διάγραμμα δώστε προσοχή στο ότι η κλίμακα της συχνότητας είναι λογαριθμική (αντί της γραμμικής που χρησιμοποιείται στην μέτρηση των φίλτρων της αναλογικής εξόδου), κάτι που οφείλεται στο script της μέτρησης και θα αλλάξει στο μέλλον.
Η γραμμικότητα της στάθμης κινήθηκε σε τυπικώς καλά επίπεδα για τον μετατροπέα d/a με το σχετικό διάγραμμα να διατηρεί την ιδανική μορφή μέχρι τα -95dBFS περίπου, σημείο από το οποίο αρχίζει να γίνεται ορατή μια μικρή απόκλιση η οποία, πάντως, παραμένει μικρή μέχρι τα -120dBFS. Αντιθέτως, ο μετατροπέας A/D κινήθηκε σε κορυφαία επίπεδα με την σχετική καμπύλη να παραμένει αναλλοίωτη μέχρι τα -130dBFS, επίδοση η οποία είναι η κορυφαία που έχουμε μετρήσει μέχρι σήμερα.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση φίλτρου αντιαλίασης (ADC). 44.1kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 96kHz (ιώδης), 176.4kHz (μπλε).

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF. DAC (πράσινη καμπύλη), ADC (μοβ καμπύλη).

Η πολύ καλή συμπεριφορά της συσκευής σε χαμηλές στάθμες επιβεβαιώνεται και από το αντίστοιχο διάγραμμα μεταβολής των παραμορφώσεων. Εδώ, το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου κινείται στο ίδιο επίπεδο, τόσο σε D/A όσο και σε A/D mode (περίπου στα -50dB για σήματα στάθμης -60dBFS) ενώ η παραμόρφωση διαφοροποιείται, με τον μετατροπέα A/D να κινείται σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον μετατροπέα D/A. Όλες οι καμπύλες εμφανίζουν μια τάση αύξησης της παραμόρφωσης σε υψηλές στάθμες (πάνω από τα -10dBFS) δείγμα ότι τόσο το στάδιο εισόδου όσο και το στάδιο εξόδου βρίσκονται κοντά στο όριο της υπερφόρτωσής τους, καθώς οι αντίστοιχοι μετατροπείς αγγίζουν τα 0dBFS με χειρότερο, στην περίπτωση αυτή το στάδιο εισόδου.
To διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα συμπληρώνει την εικόνα αυτή: Πράγματι, το αναλογικό στάδιο εισόδου δείχνει να κινείται σε υψηλότερες τιμές συνολικά (0.01% για στάθμες -20dBFS και 0.005% για στάθμες -1dBFS) σε σχέση με το στάδιο εξόδου (0.0015% για στάθμη -1dBFS και 0.007% για στάθμη -20dBFS) αλλά, συνολικά, η συμπεριφορά της συσκευής στο φάσμα είναι ομαλή.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz. DAC (THD+N/κόκκινη καμπύλη, THD/πράσινη καμπύλη), ADC (THD+N/ιώδης καμπύλη, THD/μοβ καμπύλη).

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. DAC (-1dBFS/κόκκινη καμπύλη, -20dBFS/πράσινη καμπύλη), ADC (-1dBFS/ιώδης καμπύλη, -20dBFS/μοβ καμπύλη).

Η παραμόρφωση στην περίπτωση αναπαραγωγής αρχείων από την κάρτα μνήμης (μέτρηση η οποία περιλαμβάνει εγγραφή και αναπαραγωγή του σήματος) κινείται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα (γύρω από τα 0.003% για το σύνολο του συμβατικού φάσματος).
To φάσμα της διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο έχει δύο διαφορετικές πλευρές. Καταρχήν, το διάγραμμα σε ρυθμό D/A περιλαμβάνει σημαντικά ίχνη ενδοδιαμόρφωσης από πολύ χαμηλές συχνότητες (σημειώστε ότι η ανάλυση του οριζόντιου άξονα είναι 50Hz/div) αλλά ταυ υπόλοιπα υποπροϊόντα βρίσκονται σε πολύ χαμηλές στάθμες, κάτω από τα -120dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα (Playback/DAC). Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.950,20Hz, 96kHz,DAC.

Σε ρυθμό A/D, το αντίστοιχο φάσμα είναι πολύ πιο καθαρό κοντά στην θεμελιώδη συχνότητα της μέτρησης περιλαμβάνει όμως συνιστώσες στην περιοχή των 100Hz καθώς και κάποια άλλα ίχνη ενδοδιαμόρφωσης σε στάθμες κάτω από τα -100dBFS.
To φάσμα θορύβου και παρεμβολών, του DAC περιλαμβάνει συνιστώσες στα 100Hz και στις αρμονικές τους και δείχνει, πράγματι, ότι “κάτι” υπάρχει στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (η μοναδική περιοχή που ανεβαίνει πάνω από τα -100dBFS) αν και δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τι είναι αυτό. Στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων η συσκευή είναι ιδιαίτερα ήσυχη σε αυτό το mode.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.950,20Hz, 96kHz. ADC.

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band), 96kHz, DAC.

Σε ρυθμό A/D, το DA-3000 είναι ακόμη πιο ήσυχο, με τον θόρυβο στις χαμηλές συχνότητες να μην υφίσταται, πέραν των συνηθισμένων συνιστωσών του hum (50/100Hz) με τις στάθμες να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενδιαφέρον έχει η απότομη αύξηση του θορύβου μετά τα 40kHz (η μέτρηση έχει γίνει σε ρυθμό δειγματοληψίας 176.4kHz). Με δεδομένο ότι αυτή η συμπεριφορά συμπίπτει με μεγάλη ακρίβεια με την προβλεπόμενη από την Burr Brown για το PCM4202, είναι ασφαλές να θεωρήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με χαρακτηριστικό του ολοκληρωμένου (και της επεξεργασίας) που χρησιμοποιείται.
Όπως συμβαίνει με κάθε solid state μέσο που έχει τύχει να δοκιμάσουμε (αλλά και με συσκευές που χρησιμοποιούν σκληρούς δίσκους, επίσης) η συμπεριφορά του player σε σήματα πολύ χαμηλής συχνότητας είναι εξαιρετική, μακράν καλύτερη από τις επιδόσεις των περισσότερων οπτικών συστημάτων. Το ημίτονο διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την γεωμετρία του με κάποια ίχνη υψίσυχνου θορύβου να υπερτίθενται στην κυματομορφή και χωρίς ορατή κυμάτωση.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band), 176.4kHz, ADC.

Αναπαραγωγή ημιτονοειδούς σήματος 1kHz/-80dBFS. 24bit/96kHz (Playback/DAC).

Το φάσμα του σήματος εξόδου (1kHz/-20dBFS) είναι ιδιαίτερα καθαρό με το σύνολο των αρμονικών και του θορύβου να βρίσκεται κάτω από τα -120dB και να μην προσφέρονται για κριτική.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών του DA-3000 κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα τόσο σε ρυθμό A/D όσο και σε ρυθμό D/A, με τις σχετικές καμπύλες να βρίσκονται γύρω από τα -100dB με ήπιες τάσεις αύξησης μετά τα 5kHz περίπου. Οι χειρότερες τιμές (στα 20kHz) ήταν -95dB και -85dB αντιστοίχως.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα σήματος 1kHz/-20dBFS. 24bit/96kHz (Playback/DAC).

Διαφωνία καναλιών. DAC (πράσινη καμπύλη), ADC (μοβ καμπύλη).