Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 28/01/2014

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Tsakiridis Devices Apollon

Thumbnail

Ο Apollon ξεπέρασε με άνεση τις εργοστασιακές προδιαγραφές σε θέματα ισχύος, αποδίδοντας 84.8Wrms σε συνδεσμολογία πεντόδου και 47.6W σε συνδεσμολογία τριόδου, στο όριο του ψαλιδισμού και σε φορτία 8Ω. Οι τιμές αυτές μειώθηκαν με φορτίο 4Ω στα 55W και στα 40W περίπου αντιστοίχως, επιδόσεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως καλές για το είδος του ενισχυτή. Ο συντελεστής απόσβεσης κινήθηκε στα αναμενόμενα (για στάδιο εξόδου με λυχνίες και μετασχηματιστή) χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 3.4. Οι στατική μέτρηση των παραμορφώσεων αποκάλυψε έναν ενισχυτή με καλή συμπεριφορά, καθώς μετρήσαμε 1.3% THD+N σε φορτίο 8Ω σε συνδεσμολογία πεντόδου και 0.8% THD+N συνδεσμολογία τριόδου με χαμηλή ανάδραση (με τον ενισχυτή να αποδίδει το 1/3 της μέγιστης ισχύος του σε κάθε περίπτωση). Η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης κινήθηκε γύρω από το 1% (1/3 της μέγιστης ισχύος σε φορτίο 8Ω).
O Apollon αποδείχθηκε αθόρυβος, με την στάθμη του θορύβου να βρίσκεται γύρω από τα -80dBr(A) με αναφορά την στάθμη εξόδου που αντιστοιχεί στο 1Wrms/8Ω.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο (1/3 της μέγιστης ισχύος στα 8Ω) περιλαμβάνει μια σειρά από αρκετά έντονες αρμονικές, ισχυρότερη των οποίων είναι η τρίτη (στα -40dBr περίπου). H μείωση της στάθμης των αρμονικών είναι σταδιακή, με τις περιττές να είναι πάντοτε ισχυρότερες (όπως προβλέπεται με δεδομένη την τοπολογία push pυll της εξόδου). Εκατέρωθεν των αρμονικών, μπορεί κανείς να εντοπίσει κάποια ίχνη ενδοδιαμόρφωσης (σε πολύ χαμηλότερες στάθμες, πάντως) τα οποία φαίνεται να οφείλονται, κυρίως, στις συνιστώσες των 50/100Hz της τροφοδοσίας.
Το φάσμα του θορύβου είναι καθαρό, εμφανή ευρήματα στην περιοχή του hum (50/100Ηz και στην περιοχή της ενδοδιαμόρφωσης αυτών των δύο συχνοτήτων). H στάθμη όλων αυτών πέφτει αρκετά γρήγορα και το μεγαλύτερο μέρος του θορύβου βρίσκεται κάτω από τα -120dBr (με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz. Αναφορά 0dBr: 29Wrms/8Ω/Πέντοδος.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Αναφορά 0dBr: 1Wrms/8Ω/Πέντοδος, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά ήπιες κλίσεις στην περιοχή της αποκοπής. Χαμηλά, ο Apollon κατεβαίνει μέχρι τα 10Hz (-3dB) ενώ στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων ξεπερνά άνετα τα 20kHz και η εξασθένηση των -3dB εμφανίζεται λίγο πάνω από τα 30kHz. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι η αποκοπή αρχίζει να γίνεται εμφανής στο διάγραμμα από τα 3kHz περίπου (η στάθμη βρίσκεται στα -1.4dBr στα 20kHz). Η σχετικώς υψηλή αντίσταση εξόδου (όπως υπονοεί ο χαμηλός συντελεστής απόσβεσης) έχει -βεβαίως- μια επίπτωση στην μορφή της απόκρισης. Ωστόσο, με το σύνθετο φορτίο που χρησιμοποιούμε συστηματικά στην συγκεκριμένη μέτρηση, η συνολική απόκλιση δεν ξεπέρασε τα 2.4dBr περίπου (0.6dBr μέγιστη ενίσχυση στα 70Hz και -1.7dBr μέγιστη αποκοπή στα 3kHz περίπου). Ενδιαφέρον επίσης έχει και το γεγονός ότι με πραγματικό φορτίο ο ενισχυτής έχει καλύτερη συμπεριφορά στις συχνότητες πάνω από τα 8kHz περίπου (συμπεριφορά, πάντως που εξαρτάται από τον τρόπο που μεταβάλλεται η αντίσταση του φορτίου στην περιοχή αυτή).
Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητας χαρακτηρίζεται από την συνήθη συμπεριφορά, με τάσεις αύξησης στα άκρα του φάσματος. Με τον ενισχυτή να αποδίδει χαμηλή ισχύ (1Wrms/8Ω) η συνδεσμολογία πεντόδου είναι οριακά καλύτερη στην περιοχή των μεσαίων συχνοτήτων και αισθητά καλύτερη στις υψηλές και πολύ υψηλές συχνότητες, ενώ σε πιο ρεαλιστικές τιμές ισχύος (το 1/3 της μέγιστης) η συνδεσμολογία τριόδου υπερέχει μέχρι τα 3kHz περίπου, σημείο από το οποίο οι τιμές της παραμόρφωσης με συνδεσμολογία πεντόδου γίνονται χαμηλότερες.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας. Αναφορά 0dBr: 29Wrms/8Ω/Πέντοδος. Μέτρηση με ωμικό φορτίο (πράσινη καμπύλη) και με σύνθετο φορτίο (κόκκινη).

THD+Ν σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/8Ω/Πέντοδος (πράσινη καμπύλη), 1Wrms/8Ω/ Τρίοδος (κόκκινη) και 29Wrms/8Ω/Πέντοδος (πορτοκαλί καμπύλη), 16Wrms/8Ω/Τρίοδος (ιώδης).

Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ, το φορτίο και την συνδεσμολογία του σταδίου εξόδου, επιβεβαιώνουν αυτά που είναι αναμενόμενα. Ο ενισχυτής αποδίδει σημαντικά υψηλότερη ισχύ με την συνδεσμολογία πεντόδου τόσο σε φορτίο 8Ω όσο και σε φορτίο 4Ω αλλά και το ίδιο το φορτίο παίζει σημαντικό ρόλο στο συνολικό επίπεδο της παραμόρφωσης. Το εύρημα αυτό, μεταφράζεται στην ανάγκη να είναι κανείς προσεκτικός στην επιλογή του ηχείου που θα συνδέσει στην έξοδο του Apollon αποφεύγοντας μοντέλα με μεγάλες διακυμάνσεις.
Η απόκριση του ενισχυτή σε τετραγωνικό σήμα (1kHz, μέγιστη στάθμη εξόδου) εμφανίζεται, τέλος, αρκετά ομαλή, χωρίς εμφανή μεταβατικά προβλήματα. Ο χρόνος ανόδου υπολογίστηκε στα 16.5μS και ο ρυθμός ανύψωσης στα 8.6V/μS.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Συχνότητα 1kHz. Συνδεσμολογία πεντόδου: Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη). Συνδεσμολογία τρίοδου: Φορτίο 8Ω (πορτοκαλί καμπύλη) και 4Ω (ιώδης).

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω (Πέντοδος). Οριζόντιος άξονας: 20μS/Div, κατακόρυφος άξονας: 13V/Div.