Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/05/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

Η Διαδικασία της Δοκιμής

Φωτό_Ανοίγματος

Η διαδικασία της δοκιμής περιέλαβε τρεις διαφορετικές φάσεις αξιολόγησης. Η εργαστηριακή αξιολόγηση κάθε καλωδίου περιέλαβε την δημιουργία ενός ειδικού διαγράμματος που αφορά στα ψηφιακά interfaces και ονομάζεται eye-pattern (διάγραμμα οφθαλμού), όπου φαίνεται η δυνατότητα της γραμμής μεταφοράς να παραμείνει ακριβής στο πεδίο του χρόνου και της στάθμης σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (της τάξης των λεπτών της ώρας). Πραγματοποιήσαμε δύο τέτοιες μετρήσεις με συχνότητα δειγματισμού τα 44.1kHz και τα 88.2kHz αντιστοίχως. Η αξιολόγηση περιέλαβε, επίσης, αναλυτική μέτρηση του jitter με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους (clock/sampling, data, zero-crossing, eye-narrowing) και για τις δύο βασικές συχνότητες. Η παράθεση των αποτελεσμάτων δεν γίνεται σε nS/pS γιατί δεν μπορεί να γίνει σύγκριση του jitter που μετράται με σήματα που έχουν διαφορετικές συχνότητες δειγματοληψίας. Η μέτρηση γίνεται σε UI (Unit Intervals) και επιπροσθέτως είναι μέτρηση κορυφής (pp) και όχι μέσης τιμής (RMS) επειδή αυτή δείχνει καλύτερα την περιοχή μέσα στην οποία υπάρχει ασάφεια στη θέση και τη γεωμετρία του σήματος, στοιχεία που είναι η ουσία του jitter. Το κάθε διάγραμμα περιλαμβάνει έναν οδηγό (στο κέντρο με κόκκινη διαγράμμιση) ο οποίος δείχνει το ελάχιστο δυνατό άνοιγμα του οφθαλμού κάτω από το οποίο το interface δεν πληροί τις προδιαγραφές. Περισσότερη ανάλυση μπορεί να γίνει, για όποιον το επιθυμεί, στο forum του avmentor. Ο υπολογισμός της χαρακτηριστικής αντίστασης είναι, ίσως η πλέον δύσκολη διαδικασία. Μπορεί να γίνει μόνον με έμμεσους τρόπους οι οποίοι, συνήθως, περιλαμβάνουν όργανα μεγάλου κόστους. Η πλέον γνωστή μέθοδος είναι η λεγόμενη TDR (Time Domain Reflectometry) η οποία βασίζεται στον χρόνο άφιξης και το πλάτος της ανάκλασης ενός σήματος στο ασύνδετο άκρο του καλωδίου. Χρησιμοποιήσαμε την απλούστερη εκδοχή (της μέτρησης του χρόνου) και παραθέτουμε το αντίστοιχο διάγραμμα σε κάθε καλώδιο. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί (στην απλή εκδοχή της) σε καλώδια που δεν είναι ομοαξονικά. Έτσι, για κάποια από τα προϊόντα της δοκιμής (λίγα ευτυχώς) δεν στάθηκε δυνατόν να προσδιορίσουμε την αντίστοιχη τιμή.

Φωτογραφία

Η μέτρηση των σφαλμάτων που εμφανίζονται όταν το συνολικό interface βρεθεί κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες θορύβου ;έγινε με απ΄ευθείας μέτρηση των error flags που εμφάνιζε ένα CS8412.

Φωτογραφία

Αυτό συμβαίνει στα pins ενός ψηφιακού interface όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία: Η κίτρινη καμπύλη είναι το σήμα στην είσοδο που μεταφέρεται από το καλώδιο. Οι γραμμές δεδομένων (από πάνω προς τα κάτω: Master Clock, Είσοδος, LR Clock, Data, Error Flag. Οι δρομείς σημειώνουν την αρχή και το τέλος ενός δείγματος

Η ταχύτητα του καλωδίου, το πόσο αυτό αλλάζει τα μέτωπα των παλμών είναι μια απλή μέτρηση η οποία περιλαμβάνει τον χρόνο ανόδου της κυματομορφής. Επιλέξαμε για αυτό έναν απλό παλμό που βρίσκεται στο preamble του σήματος, το διάκενο δηλαδή που χωρίζει τα δεδομένα για κάθε κανάλι. Στις μετρήσεις που πραγματοποιήσαμε περιλαμβάνονται επίσης οι κλασικές για καλώδια (αντίσταση, αυτεπαγωγή και χωρητικότητα) καθώς επίσης και ο υπολογισμός του συντελεστή ταχύτητας (σε σχέση με την ιδανική ταχύτητα διάδοσης). Μια ενδιαφέρουσα μέτρηση τέλος ήταν ο ρυθμός σφαλμάτων του συνολικού ψηφιακού interface (δηλαδή του συνδυασμού πηγής, καλωδίου και δέκτη S/PDIF σε ένα πραγματικό σύστημα) όταν αυτό βρίσκεται κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. Η μέτρηση αυτή έγινε με την εισαγωγή ισχυρού ευρυζωνικού θορύβου στο σήμα της γεννήτριας S/PDIF (-3dB) και την απ' ευθείας μέτρηση των σημάτων σφάλματα (Error Flag, ERF) σε ένα κλασικό ψηφιακό interface (το CS8412 της Crystal) με απ΄ ευθείας συλλογή στοιχείων επάνω στο ολοκληρωμένο. Η μέτρηση έγινε σε μια περίοδο 900 δευτερολέπτων. Είναι σημαντικό, εν προκειμένω, να διευκρινιστεί ότι τα σφάλματα που μετρήθηκαν δεν οφείλονται στο ίδιο το καλώδιο, αλλά προϋπάρχουν. Αυτό που αναζητήσαμε είναι αν το καλώδιο αλλάζει (σε σχέση με το απλό καλώδιο αναφοράς) την συμπεριφορά της γραμμής, σε έναν ρυθμό λειτουργίας ο οποίος είναι, σαφώς, ακραίος. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια σχέση, αν και χρειάζεται περισσότερη δουλειά στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Η ακουστική αξιολόγηση (ακριβώς επειδή περιμέναμε εξαιρετικά μικρές διαφορές) περιέλαβε για πρώτη φορά και διαδικασία επιλογής A/B/X οι συνθήκες της οποίας δεν επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό της ως blind το αποτέλεσμα όμως, όπως παρατίθεται με την μορφή περιθωρίου σφάλματος, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Σε αυτό φαίνεται, ως στατιστικό μέγεθος, η δυσκολία του ακροατή να ξεχωρίσει με επιτυχία το δοκιμαζόμενο καλώδιο από το καλώδιο αναφοράς. Τρία τουλάχιστον καλώδια οδήγησαν σε μεγάλα περιθώρια σφάλματος και τέσσερα σε πολύ μικρά. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα έμοιαζαν πολύ με το καλώδιο αναφοράς (ένα κλασικό εργαστηριακό RG59A/U μήκους 1.5 μέτρου, τερματισμένο με BNC) ενώ τα τελευταία είχαν ιδιαίτερα σημαντικές διαφορές. Όταν διαβάζετε τις εντυπώσεις από τις συμβατικές ακροάσεις (το τρίτο και τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης) καλόν είναι να έχετε στο μυαλό σας τα ποσοστά αυτά. Η εμπειρία από την διαδικασία δείχνει ότι ο ακροατής γίνεται, για κάποια καλώδια, προοδευτικά καλύτερος στο να τα ξεχωρίζει, ενώ σε κάποια άλλα απλώς δυσκολεύεται, χωρίς περιθώρια βελτίωσης. Κατά τα γνωστά, τέλος, παραθέτουμε ηχογραφήσεις των καλωδίων της δοκιμής. Η ηχογράφηση έγινε με το master recorder Tascam DV-RA1000 σε ανάλυση 24/88.2kHz και αφορά στην αναλογική έξοδο του συστήματος Esoteric P70/D70 όταν αυτά συνδέονται μεταξύ τους με το υπό κρίση καλώδιο. Για να δυσκολέψουμε λίγο τη ζωή των δοκιμίων, επιλέξαμε upsampling 2x στην πλευρά του P70 και χρονισμό με “σκέτο” PLL στην πλευρά του D70.

Αρχεία που θα σας φανούν χρήσιμα:
Πίνακας μετρήσεων και χαρακτηριστικών για την κατηγορία κάτω των 100 ευρώ
Πίνακας μετρήσεων και χαρακτηριστικών για την κατηγορία 100-400 ευρώ
Πίνακας μετρήσεων και χαρακτηριστικών για την κατηγορία άνω των 400 ευρώ
Αρχείο με γραφήματα των κυριότερων αποτελεσμάτων
Listening Session του καλωδίου αναφοράς (αρχείο .zip περίπου 170MB)